Σχετικά

Επισκόπηση έργου

Το πεδίο των PE-E ή PVE-E (Πρόληψη (Βία) Εξτρεμισμός μέσω της Εκπαίδευσης) είναι αναπτυσσόμενο. Οι προσεγγίσεις PVE-E εφαρμόζονται όλο και περισσότερο σε σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά υπάρχει πολλή συζήτηση σχετικά με το τι καθιστά μια προσέγγιση για τον (βίαιο) εξτρεμισμό εκπαιδευτική. Το ερώτημα που παρακινεί αυτό το έργο είναι πώς να κάνει το P(V)E-E να λειτουργεί καλύτερα.

Το EDURAD βασίζεται στο έργο που υπάρχει ήδη στον τομέα στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας βελτιωμένης κατανόησης του τι σημαίνει PVE-E σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα. Ο σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη των παιδαγωγικών δεξιοτήτων και της κριτικής τους ευαισθητοποίησης και, με αυτόν τον τρόπο, να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και την προθυμία τους να αντιμετωπίσουν το θέμα του εξτρεμισμού στην εκπαίδευση.

Με βάση τη θεωρία και την πρακτική του P(V)E-E, αυτό το έργο αναπτύσσει εργαλεία που βασίζονται σε παιδαγωγικές αξίες όπως: ελευθερία, ακρόαση, κριτική σκέψη, διάλογος, αυτονομία, πλουραλισμός, ισότητα και συμμετοχή στην εκπαίδευση. Αυτές οι αξίες βοηθούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος του εξτρεμισμού προληπτικά και όχι αντιδραστικά. Η εργασία με αυτές τις αξίες και αρχές ανοίγει εκπαιδευτικούς χώρους που μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν με νέους για να εξερευνήσουν το ζήτημα του εξτρεμισμού και το ζήτημα του βίαιου εξτρεμισμού, με τρόπο εκπαιδευτικό, συμμετοχικό, ουσιαστικό και ευφάνταστο.

 

Η προσέγγιση EDURAD PVE-E καλύπτει τις ακόλουθες ανάγκες:

Παρέχει μια συνολική χαρτογράφηση όσων υπάρχουν (έρευνα και πρακτικές) με σύντομο και συνοπτικό τρόπο, πέρα από μια απλή περιγραφή εκατοντάδων έργων και στην πραγματικότητα προσφέροντας συγκεκριμένες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για το πώς να υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν αυτές τις προσεγγίσεις στο τοπικό τους πλαίσιο.

 Παρέχει εργαλεία ασκούμενων που είναι αρκετά γενικευμένα ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες μορφές εξτρεμισμού αλλα ταυτόχρονα αρκετά συγκεκριμένα για να καλύψουν τις πρακτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην τάξη.

 Δημιουργεί παιδαγωγικά εργαλεία που είναι παιδαγωγικά υγιή, περιεκτικά και βασίζονται σε εξακριβωμένα στοιχεία. Αυτά τα εργαλεία θα ανταποκριθούν στις υπάρχουσες προκλήσεις, όπως καταγράφονται μέσω της συμβολής των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση των νέων (εκπαιδευτικοί, γονείς / κηδεμόνες, θρησκευτικοί παράγοντες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών).

Δημιουργεί προσεγγίσεις που είναι αρκετά κρίσιμες για να έχουν μια προσέγγιση «μην βλάψετε» και ενημερώνονται από λάθη του παρελθόντος στο PVE-E.

Αντιμετωπίζει την ανάγκη για μια συνεχή κοινοτική αλληλεπίδραση που περιλαμβάνει τυπικούς, μη τυπικούς και άτυπους τομείς, αντιμετωπίζοντας συνεπώς τον βίαιο εξτρεμισμό όχι μόνο στην «εκπαίδευση» αλλά μέσω της «εκπαίδευσης».

Στόχοι

1

Ανάπτυξη και εφαρμογή δοκιμασμένων εργαλείων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, με υψηλό βαθμό μεταφοράς σε άλλα (τοπικά) περιβάλλοντα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

2

Δυνατότητα διαρκούς κοινοτικής δέσμευσης με στόχο την πρόληψη του εξτρεμισμού και του βίαιου εξτρεμισμού, εστιάζοντας σε ΜΚΟς, θρησκευτικούς ηγέτες, εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3

Αυξημένη ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη των τοπικών φορέων πρόληψης μέσω της παροχής φυσικού και πνευματικού χώρου για την ανταλλαγή πόρων για προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

4

 Αυξημένη συνεργασία μεταξύ τοπικών παραγόντων σε διαφορετικά κράτη μέλη με στόχο την ανάπτυξη κοινών έργων πρόληψης που θα στηρίζονται σε συμπληρωματικές ικανότητες και γνώσεις.

Κύρια Αποτελέσματα

EDURAD Χαρτογράφηση και έρευνα

Το πρώτο βήμα προς την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου περιλαμβάνει την έρευνα του τρόπου με τον οποίο γίνεται κατανοητή η σχέση μεταξύ εξτρεμισμού, εκπαίδευσης και πρόληψης. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση του τρόπου με τον οποίο θεωρούνται και ασκούνται τα PVE-E και PE-E, αλλά περιλαμβάνει επίσης το άνοιγμα μιας πιο πλουραλιστικής προσέγγισης σε αυτά τα ζητήματα που είναι ευαίσθητα στις πολιτισμικές και τις διαφορές των συμφραζομένων. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα εκπονηθούν οι ακόλουθες αναφορές:
• Επισκόπηση χαρτογράφησης και έρευνας EDURAD
• EDURAD Έρευνα πεδίου και έρευνας
• Εκθέσεις χαρτογράφησης και έρευνας EDURAD (Εθνικές και ΕΕ)
• Διακρατική χαρτογράφηση και έρευνα οικοσυστήματος

Αυτή η έρευνα θα ενημερώσει και θα διαμορφώσει την ανάπτυξη των παιδαγωγικών εργαλείων και ενοτήτων (WP3) καθώς και των κόμβων για τους επαγγελματίες να μοιραστούν την εμπειρία τους, τις δυσκολίες και τις πρακτικές τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνικό επίπεδο (WP4). Η επόμενη φάση του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανάπτυξη και βελτίωση των παιδαγωγικών ενοτήτων και εργαλείων.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του EDURAD, η ομάδα θα συνεργαστεί για να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να δοκιμάσει τις προσεγγίσεις P(V)E-E χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση εκπαίδευσης εκπαιδευτών που συνεργάζεται στενά με τους επαγγελματίες. Γνωρίζοντας πώς μερικές φορές οι προσεγγίσεις PVE-E πλαισιώνονται μερικές φορές μέσω του φακού ασφάλειας, αυτές οι ενότητες θα συνεργαστούν με το αναδυόμενο πεδίο έρευνας για να αναπτύξουν μια προσέγγιση που:
α) έχουν σαφή εκπαιδευτική εστίαση,
β) δίνουν προτεραιότητα σε μια αντίδραση πρόληψης που διέπεται από παιδαγωγικές αρχές και στόχους.

Το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων και δικαιούχων (εκπαιδευτικοί, γονείς / κηδεμόνες, κοινωνία των πολιτών και θρησκευτικοί παράγοντες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και μαθητές). Τέλος, θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Αλληλεπιδράσεις με εξτρεμιστικούς κόμβους

Η ενδυνάμωση, η συνεργασία και η ανταλλαγή βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού των E-E κόμβων για την κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς φορείς και είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του έργου EDURAD. Οι κόμβοι θα σχεδιαστούν για να υποστηρίζουν τη συνεχή αλληλεπίδραση και ανταλλαγή μεταξύ κοινοτικών και εκπαιδευτικών παραγόντων. Θα εξουσιοδοτήσουν τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν κριτική γνώση και προοπτικές όχι μόνο εντός των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα. Με αυτόν τον τρόπο, το EDURAD θα ενδυναμώσει την ικανότητα υπεράσπισης, πίεσης και κατάρτισης των σχετικών ενδιαφερομένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.