Θέμα 1: Διαρθρώνοντας μια συζήτηση. Αναγνώριση και ενθάρρυνση πολλαπλών οπτικών

Σε αυτό το θέμα, διερευνούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διαρθρώσουμε μια συζήτηση. Οι συζητήσεις είναι ένα σύνηθες συστατικό στοιχείο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, είτε αυτές είναι τυπικές είτε άτυπες και μη τυπικές. Υπάρχουν επίσης παιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν εξετάσει τις συζητήσεις ως έναν αυτόνομο τρόπο διδασκαλίας (Brookfield & Preskill 1999, Smith et al. 2009).

Η διάρθρωση μιας συζήτησης απαιτεί την προσοχή και την ενέργειά μας. Αυτό ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό εάν ο ευρύτερος μας στόχος υπερβαίνει τη διεξαγωγή μιας μεμονωμένης συζήτησης και επεκτείνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η κριτική σκέψη και ο διάλογος μπορούν να ευδοκιμήσουν και όπου η ανταλλαγή αντικρουόμενων ιδεών μπορεί να πραγματοποιηθεί με εποικοδομητικό και δημιουργικό τρόπο. Έμφαση συνήθως δίνεται σε ορισμένα τεχνικές που θεωρείται ότι βοηθούν στον επιτυχή συντονισμό μιας συζήτησης. Σε αυτές τις τεχνικές περιλαμβάνονται ενέργειες όπως:

  1. Καθορισμός του πεδίου της συζήτησης (δηλαδή του ακριβούς θέματος/των ερωτήσεων της συζήτησης)
  2. Διασφάλιση της αντικειμενικότητας της συζήτησης
  3. Ρύθμιση της ροής της συζήτησης (ισορροπία και ρυθμός)
  4. Έκκληση στους μαθητές να συμμετάσχουν με δίκαιο τρόπο
  5. Καταγραφή των ιδεών σε πίνακα ή οθόνη ώστε να είναι ορατές
  6. Συμπερίληψη θέσεων που αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα
  7. Προσαρμογή των προπαρασκευαστικών σημειώσεων και των σχεδίων μαθήματος καθώς προχωρά η συζήτηση
  8. Λεπτομερής ανάλυση των συλλογισμών και τη διασαφήνιση των ισχυρισμών
  9. Ενθάρρυνση των μαθητών να εκφράσουν τη διαφωνία τους
  10. Σύνδεση της συζήτησης με ευρύτερα συναφή θέματα

Το Harvard Graduate School of Education έχει αναπτύξει μια σειρά από σύντομα βίντεο (3-5 λεπτά το καθένα) σχετικά με τις διάφορες πτυχές του συντονισμού μιας συζήτησης. Αυτοί οι πόροι κατηγοριοποιούνται θεματικά και μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη πηγή για την εξέταση πτυχών της οργάνωσης ομαδικών συζητήσεων.

Πιο κάτω βρείτε τους συνδέσμους για τις ιστοσελίδες που περιέχουν τα βίντεο:

Ο παρακάτω πίνακας συνδυάζει τη διαδικασία του κριτικού αναστοχασμού, που εξετάσαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, με τα τεχνικά βήματα για τον συντονισμό μιας συζήτησης, παρέχοντας ορισμένες κατευθυντήρια σημεία για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάδυση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης μέσω διαλόγου.

Πίνακας 2.1. Κατευθυντήρια σημεία για την ενεργοποίηση του κριτικού διαλόγου