Θέμα 1: Εντοπισμός σημαντικών θεμάτων

  • Παρακολουθήστε το βίντεο με την ομάδα-στόχο σας και ρωτήστε τους για τις σκέψεις τους σχετικά με αυτό.
  • Αφήστε τους να δοκιμάσουν την αφήγηση ιστοριών και την προσεκτική ακρόαση: Πρώτα, καταγράψτε θέματα που είναι σημαντικά για την ομάδα-στόχο σας