Θέμα 2: Είδη αξιολόγησης

Υπάρχουν πολλά είδη αξιολογήσεων που μπορείτε να διεξάγετε για να υποστηρίξετε το έργο του podcast σας. Κάθε είδος έχει τον δικό του σκοπό. Ακολούθως, θα εξετάσουμε τρία είδη αξιολόγησης που μπορούν να συμβάλουν στις προσπάθειές σας για τη βελτίωση του podcast: τη διαμορφωτική αξιολόγηση, την αξιολόγηση διαδικασιών και την αθροιστική αξιολόγηση.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε(το σχέδιο για) το podcast σας. Εάν ακολουθήσατε όλα τα βήματα, έχετε ήδη πραγματοποιήσει πολλές δραστηριότητες που μπορούν να θεωρηθούν μέρος της διαμορφωτικής αξιολόγησης, π.χ. διερευνώντας τα σημαντικά για την ομάδα-στόχο σας θέματα και τους τρόπους με τους οποίους το podcast μπορεί να υποστηρίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά. Επίσης, μια άλλη δραστηριότητα διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι και η λήψη ανατροφοδότησης από άλλα άτομα με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του podcast σας, για παράδειγμα μετά την επεξεργασία του σεναρίου για το podcast και την ηχογράφηση του πρώτου σας επεισοδίου.

Η αξιολόγηση διαδικασιών εξετάζει την υλοποίηση του σχεδίου για το podcast σας. Υλοποιείται το σχέδιο σας όπως πρέπει και προσεγγίζετε την επιθυμητή ομάδα-στόχο; Αυτό το είδος αξιολόγησης χρησιμοποιείται και για να διερευνήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές σας αντιμετωπίζουν (αποδέχονται ή απορρίπτουν) το podcast σας. Οι πληροφορίες που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης διαδικασιών θα σας βοηθήσουν να εξηγήσετε τα αποτελέσματα της αθροιστικής αξιολόγησης.

Η αθροιστική αξιολόγηση διεξάγεται για να αξιολογηθεί τι έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας σας για τη δημιουργία podcast. Τι αλλαγές επέφερε το podcast σας στο κοινό και πώς σχετίζονται αυτές οι αλλαγές με τους στόχους που έχετε θέσει αρχικά;

Στην πράξη, συνήθως, οι αθροιστικές αξιολογήσεις λαμβάνουν χώρα όταν ένα έργο ή μια πρωτοβουλία έχει (σχεδόν) ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε μόνο να μιλήσουμε για την επίδραση του podcast όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τα άτομα που το άκουσαν. Δεν μπορείτε πραγματικά να συμπεράνετε κατά πόσο η επίδραση αυτή μπορεί πράγματι να αποδοθεί στις δραστηριότητές σας σε σχέση με το podcast. Η διεξαγωγή μετρήσεων πριν και μετά το podcast μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε λίγο καλύτερα τα πραγματικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να στείλετε σε μια ομάδα ατόμων το ίδιο ερωτηματολόγιο πριν και μετά το podcast και, ακολούθως, να αναλύσετε τι έχει αλλάξει. Αν θέλετε να διαπιστώσετε κατά πόσο έχουν επέλθει αλλαγές λόγω του podcast σας με μεγαλύτερη βεβαιότητα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ίδια έρευνα και με μια ομάδα ατόμων που δεν άκουσε το podcast (ομάδα ελέγχου) και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα.