Θέμα 2: Υποστήριξη μεταξύ μαθητών/Συνεργατική μάθηση

Η Συνεργατική Μάθηση προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες που είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές σε παραδοσιακά και τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η συνεργατική μάθηση χαρακτηρίζεται συνήθως ως ενεργή, κοινωνική, ενδιαφέρουσα, μαθητοκεντρική και λαμβάνει υπόψη το εκάστοτε πλαίσιο.

Οι προσεγγίσεις της συνεργατικής μάθησης ποικίλουν. Το Center for Teaching Innovation του Πανεπιστημίου Κορνέλ κάνει τη διάκριση μεταξύ μικρότερων ομάδων που μπορούν να υποστηρίξουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων, και μεγαλύτερων ομάδων που επιτρέπουν πιο σύνθετες δυναμικές.

Σε μικρότερες ομάδες συνιστώνται τα ακόλουθα τρία βήματα:

  1. Προτείνετε μια άσκηση (π.χ. ένα θέμα για συζήτηση με το άτομο που κάθεται δίπλα τους)
  2. Παρέχετε επαρκή χρόνο για ενασχόληση με την άσκηση και προσφέρετε βοήθεια όποτε σας ζητηθεί ή χρειαστεί
  3. Βοηθήστε τους μαθητές να συνοψίσουν τα συμπεράσματά τους και δώστε το περιθώριο για επιπρόσθετες ερωτήσεις.

Σε μεγαλύτερες ομάδες, συνιστώνται τα ακόλουθα βήματα:

  1. Βοηθήστε τα μέλη της ομάδας να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν σχέσεις
  2. Δώστε χρόνο για την ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας και την ανάθεση ευθυνών
  3. Ενθαρρύνετε τα μέλη να συμφωνήσουν για το πώς θα διεξαχθεί η μαθησιακή διαδικασία
  4. Παροτρύνετε τα μέλη να αλλάζουν τακτικά ρόλους, ώστε να έχουν την εμπειρία με διαφορετικού είδους ευθύνες και καθήκοντα
  5. Επιτρέψτε την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση μεταξύ των μαθητών.

Πηγή: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/engaging-students/collaborative-learning