Θέμα 3: Ανάπτυξη σχεδίου αξιολόγησης

Για τη διεξαγωγή κάθε είδους αξιολόγησης είναι χρήσιμο να έχετε αναπτύξει ένα σχέδιο αξιολόγησης, καθώς θα σας βοηθήσει να εστιάσετε, να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε καλύτερα τις διαδικασίες αξιολόγησης. Ιδανικά, πρέπει να αναπτύξετε το σχέδιο αξιολόγησης σε πρώιμο στάδιο της φάσης σχεδιασμού. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση και να συλλέξετε έγκαιρα τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αυτό το τμήμα της ενότητας, θα απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα αναφορικά με την ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιολόγησης για το podcast σας. Για πρόσθετη βοήθεια, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο διάφορες εργαλειοθήκες αναφορικά με την αξιολόγηση, π.χ. η συνεργασία RAND (RAND cooperation) διαθέτει μια εργαλειοθήκη αξιολόγησης, χρήσιμη για την αξιολόγηση βασικών προσπαθειών σχετικών με την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, άμεσα ή έμμεσα.

Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης;
Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να αξιολογήσετε το podcast σας, π.χ. για να αναπτύξετε ή να βελτιώσετε το podcast σας ή για να διαπιστώσετε κατά πόσο επιτυγχάνετε τους στόχους σας. Ο σκοπός της αξιολόγησης θα σας βοηθήσει να καθορίσετε ποιο είδος αξιολόγησης είναι κατάλληλο στην περίπτωσή σας και θα κατευθύνει τον περαιτέρω σχεδιασμό.

Για ποιους πραγματοποιείτε την αξιολόγηση;
Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου αξιολόγησης, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και σε ποιους προορίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Θα πραγματοποιήσετε την αξιολόγηση για εσάς ή (και) για άλλους; Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να μοιραστείτε διδάγματα με άλλους που αναλαμβάνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες ή να παρουσιάσετε τον αντίκτυπο των προσπαθειών σας στην ομάδα-στόχο. Μερικές φορές, ενδέχεται και οι χρηματοδότες να απαιτούν στοιχεία για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Εννοείται ότι, στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να απαιτηθεί μια πιο επίσημη και αναλυτική μορφή αξιολόγησης. Ίσως χρειαστεί ακόμη και να εμπλέξετε ένα τρίτο μέρος για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης και την ανάπτυξη σχετικής έκθεσης με τα αποτελέσματα. Εάν διεξάγετε την αξιολόγηση απλώς για εσάς, μια πιο άτυπη και λιγότερο αναλυτική αξιολόγηση είναι αρκετή.

Σε ποιες ερωτήσεις θέλετε να απαντήσετε με την αξιολόγηση;
Σκεφτείτε προσεκτικά για τι θέλετε να μάθετε περισσότερα. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το είδος των πληροφοριών που θέλετε να συλλέξετε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και πώς μπορείτε να το κάνετε καλύτερα. Φυσικά, οι ερωτήσεις σας θα πρέπει να απορρέουν λογικά από τους στόχους αξιολόγησής σας.

Ποιες πηγές δεδομένων θα σας βοηθήσουν να απαντήσετε στις ερωτήσεις;
Οι απαραίτητες πληροφορίες για τις πηγές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη . Όταν σκέφτεστε πιθανές πηγές δεδομένων για την αξιολόγηση του podcast, σκέφτεστε αμέσως τους ακροατές. Ωστόσο, ανάλογα με τις ερωτήσεις που θα διαμορφώσετε, μπορεί να είναι σχετικές άλλες πηγές πληροφοριών. Για παράδειγμα, μια αξιολόγηση διαδικασιών θα μπορούσε να εστιάσει στη συνεργασία όσων συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση του podcast. Κατά τη διεξαγωγή μιας διαμορφωτικής αξιολόγησης, μπορεί να είναι σημαντικό να μελετήσετε προσεκτικά τη βιβλιογραφία για τα podcast και εκθέσεις αξιολόγησης παρόμοιων πρωτοβουλιών.

Τι πόρους διαθέτετε;
Ο σχεδιασμός της αξιολόγησης θα πρέπει να βασίζεται στους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας (π.χ. χρόνο, προϋπολογισμό, ικανότητες, τεχνογνωσία). Είναι σημαντικό να σκεφτείτε προσεκτικά τι μπορεί να επιτευχθεί με αυτούς τους πόρους, ώστε να μην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης.

Άσκηση

Απαντήστε εδώ