Θέμα 3: Ενθάρρυνση για προσεκτική ακρόαση

Πείτε στα μέλη της ομάδας να ακούσουν προσεκτικά τον αφηγητή χωρίς να τον διακόψουν και ενθαρρύνετέ τα να προσπαθήσουν να καταλάβουν την ιστορία του.