Θέμα 4: Καθορίζοντας τους στόχους

Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε έως τώρα, κατά τη φάση σχεδιασμού, μπορείτε να προχωρήσετε στη διαμόρφωση λογικών γενικών και ειδικών στόχων για το podcast σας. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι σας θα καθοδηγούν την προσπάθεια και τις ενέργειές σας.

Οι γενικοί στόχοι παρέχουν το ευρύτερο πλαίσιο αναφορικά με το τι θέλετε να επιτύχετε με το podcast σας. Σκιαγραφούν -συχνά με αφηρημένους όρους- μια επιθυμητή τελική κατάσταση. Καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εστίαση και το περιεχόμενο του podcast σας. Για παράδειγμα, ο στόχος έναρξης μιας συζήτησης με νέους για ένα δύσκολο θέμα απαιτεί ένα πολύ διαφορετικό podcast από ένα άλλο podcast με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών για την προσέγγιση δύσκολων συζητήσεων.

Οι ειδικοί στόχοι περιγράφουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θέλετε να πετύχετε και θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε κατά πόσο θα έχετε επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους. Οι καλοί ειδικοί στόχοι είναι σαφείς και συγκεκριμένοι ως προς το τι πρέπει να επιτευχθεί. Περιέχουν κριτήρια που θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε εάν σημειώσετε πρόοδο εντός της επιθυμητής περιόδου. Φυσικά, είναι επίσης σημαντικό οι στόχοι να είναι επιτεύξιμοι. Επομένως, κατά τη διαμόρφωση ειδικών στόχων, αναλογιστείτε ακόμα μια φορά την ομάδα-στόχο σας και σκεφτείτε και πάλι τι θέλετε να συζητήσετε, καθώς και ποια μέσα έχετε στη διάθεσή σας.

Τέλος, είναι σημαντικό, τόσο εσείς όσο και τα άλλα άτομα που θα εμπλακούν, να συμφωνείτε με τους ειδικούς στόχους (και κατ’ επέκταση: με τα σχέδια για τα podcast). Εάν, επιπλέον, παρέχει υποστήριξη η ομάδα-στόχος για να πετύχετε τους στόχους σας, αυτό μπορεί να αποτελέσει την πρόσφορη βάση για να μπείτε δυναμικά στη συζήτηση για ένα θέμα.

Με λίγα λόγια, ιδανικά, οι στόχοι θα πρέπει να διατυπώνονται με «έξυπνους» όρους (SMART), πρέπει δηλαδή να είναι συγκεκριμένοι (Specific), μετρήσιμοι (Measurable), αποδεκτοί/επιτεύξιμοι (Acceptable/Attainable), ρεαλιστικοί (Realistic) και χρονικά δεσμευτικοί (Time-bound). 10

Άσκηση

Απαντήστε εδώ