Over het project

“Het gebied van PE-E of PVE-E (Preventing (Violence) Extremism through Education) is groeiende. PVE-E-benaderingen worden in toenemende mate geïmplementeerd op scholen en jongerencentra in heel Europa, maar er is veel discussie over welke benadering verschil maakt. De vraag die dit project drijft, is hoe P (V) EE beter kan werken.

EDURAD bouwt voort op het werk dat in het veld bestaat om een beter begrip te ontwikkelen van wat PVE-E inhoudt in diverse pedagogische omgevingen en in verschillende culturele contexten. Het doel van het project is om docenten en jongerenwerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun pedagogische vaardigheden en kritisch bewustzijn en zo hun vertrouwen in en bereidheid om het onderwerp extremisme in hun praktijk aan te pakken te vergroten.

Voortbouwend op de theorie en praktijk van P (V) E-E, ontwikkelt dit project tools die gebaseerd zijn op pedagogische waarden zoals: vrijheid, luisteren, kritisch zijn, reflectie, dialoog, autonomie, pluralisme, gelijkheid en participatie. Deze waarden helpen om de kwestie van extremisme proactief aan te pakken in plaats van reactief. Het werken met deze waarden en principes opent educatieve ruimtes die leerkrachten en professionele opvoeders kunnen ondersteunen bij het werken met jongeren om de kwestie van extremisme en de kwestie van gewelddadig extremisme te onderzoeken op een manier die educatief, participatief, zinvol is en verbeelding stimuleert.

De EDURAD PVE-E-aanpak voorziet in de volgende behoeften:

Het geeft een algemeen overzicht van wat er bestaat (onderzoek en praktijken) op een beknopte en overzichtelijke manier. Het is erop gericht om te kijken welke concrete begeleiding daarvoor nodig is aan leerkrachten en jongerenwerkers.

Biedt hulpverleners instrumenten die generaliseerbaar genoeg zijn om op diverse vormen van extremisme te worden toegepast en specifiek genoeg om te voorzien in de praktische behoeften van docenten in de klas of het jeugdcentrum.

Het creëert pedagogische instrumenten die pedagogisch verantwoord, alomvattend en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Deze instrumenten zullen een antwoord bieden op bestaande uitdagingen, zoals vastgelegd door de inbreng van betrokkenen (leerkrachten, ouders / verzorgers, religieuze actoren en actoren uit het maatschappelijk middenveld).

Creëert benaderingen vanuit het minimale criterium van de ‘geen schade’-aanpak leer uit de fouten die in het verleden in PVE-E began zijn.

Voorziet in de behoefte aan een duurzame gemeenschapsinteractie waarbij formele, niet-formele en formele sectoren betrokken zijn, en pakt zodoende gewelddadig extremisme aan, niet alleen aan ‘in’ het onderwijs, maar ‘via’ onderwijs en ontwikkeling.

Doelen

1

Ontwikkelen en implementeren van beproefde tools om radicalisering te voorkomen, met een hoge mate van overdraagbaarheid naar andere (lokale) contexten en in andere landen in Europa.

2

Duurzame betrokkenheid van de gemeenschap mogelijk maken om extremisme te voorkomen, met de nadruk op leraren, jongerenwerkers, en ngo's.

3

Meer capaciteitsopbouw en ondersteuning van lokale preventieactoren. Ruimte voor uitwisseling van steun en middelen, voor opleidingen op maat, en voor feedback en begeleiding bij de uitvoering van specifieke initiatieven.

4

Meer samenwerking tussen lokale actoren in verschillende lidstaten, gericht op de ontwikkeling van gemeenschappelijke preventieprojecten die voortbouwen op complementaire capaciteiten en kennis.

Beoogde uitkomsten

EDURAD 'in kaart brengen' en onderzoek

De eerste stap van het project is het onderzoeken van de manier waarop de relatie tussen extremisme, onderwijs en preventie wordt begrepen. Dit houdt in dat wordt gekeken naar hoe PVE-E en PE-E worden getheoretiseerd en beoefend. Ook is er aandacht voor een meer pluralistische benadering van deze vragen die gevoelig is voor culturele en contextuele verschillen. Als onderdeel van dit werk zullen de volgende rapporten worden geproduceerd:
• EDURAD-mapping en onderzoeksevaluatie
• EDURAD veldwerk en onderzoeksanalyse
• EDURAD-kaart- en onderzoeksrapporten (nationaal en EU)
• Transnationale in kaart brengen van ecosystemen en onderzoek

Dit onderzoek zal de ontwikkeling van de pedagogische tools en modules (WP3) informeren en vormgeven, evenals de hubs voor beoefenaars om hun expertise, moeilijkheden en praktijken zowel nationaal als transnationaal te delen (WP4). De volgende fase van het project omvat capaciteitsopbouw en het ontwikkelen en verfijnen van de pedagogische modules en tools.

Ontwikkeling van capaciteitsopbouw

Op basis van de onderzoeksresultaten van EDURAD zal het partnerschap samenwerken om de P (V) E-E-benaderingen te ontwerpen, ontwikkelen en uit te proberen met behulp van een training van trainersaanpak die nauw samenwerkt met praktijkmensen. Aangezien PVE-E-benaderingen vaak door de lens van beveiliging worden ingestoken, zullen deze modules samenwerken met het opkomende onderzoeksgebied om een aanpak te ontwikkelen die:
a) een duidelijke educatieve focus hebben,
b) prioriteit te geven aan een preventieve respons die wordt bepaald door pedagogische principes en doelstellingen.

Bij het trainingspakket zal een breed scala aan deelnemers en begunstigden worden betrokken (opvoeders, leerkrachten, jongerenwerkers, het maatschappelijk middenveld). Het ontwerp zal inspelen op de behoeften van de educatieve en culturele omgevingen.

Samenwerken met Extremism Hubs

Empowerment, samenwerking en uitwisseling vormen de kern van het ontwerp van de hubs voor gemeenschaps- en educatieve actoren is een van de hoekstenen van het EDURAD-project. De hubs zullen worden ontworpen om duurzame interactie en uitwisseling tussen gemeenschaps- en educatieve actoren te ondersteunen. Ze zullen deelnemers in staat stellen om kritische kennis en perspectieven uit te wisselen, niet alleen binnen lokale gemeenschappen, maar ook over nationale grenzen heen. Op deze manier zal EDURAD de belangenbehartiging, lobby en opleidingscapaciteit van relevante belanghebbenden op lokaal en regionaal niveau versterken.