Onderwerp 1: Zicht krijgen op de behoeften

Een belangrijke eerste stap voor het starten van een podcast ten behoeve van een betekenisvolle dialoog rondom thematiek zoals polarisatie en radicalisering is het bepalen van het onderwerp dat je bespreekbaar wilt maken. Dit hangt heel nauw samen met het publiek dat je probeert te bereiken. Bijvoorbeeld: de onderwerpen die jongeren in een bepaalde grote stad in Nederland aangaan of de gevoelens die bij deze groep spelen, zijn niet noodzakelijk dezelfde als die van jongeren op het platteland. Datzelfde gaat op voor anderen, zoals professionals die met deze jongeren werken. 

Oefening
Denk goed na over je doelpubliek. Met wie wil je het gesprek openen? Met jeugd, ouders, professionals, beleidsmakers, een combinatie van deze doelgroepen of een breder publiek?

[ANSWER BOX] 

Welke onderwerpen of gevoelens wil je binnen deze groep bespreekbaar maken en waarom is dat nodig?

[ANSWER BOX]

Het is goed mogelijk dat het antwoord op de laatste vraag vooralsnog vooral op eigen ervaringen en waarnemingen berust. Het is een goed idee om ook anderen naar hun meningen en ervaringen te vragen. Misschien weten zij wel iets wat jij niet weet of ervaren zij dat er andere behoeften (mee) spelen. Te denken valt aan experts, maar betrek waar mogelijk ook personen uit je doelgroep. Dat zijn tenslotte de mensen om wie het gaat. Mogelijk kunnen zij ook aanknopingspunten bieden om het gesprek aan te gaan of inzicht bieden in de barrières die dat juist bemoeilijken. Om soortgelijke redenen kan het ook relevant zijn je om je te verdiepen in de (onderzoeks)literatuur rondom de thematiek.

Voorbeeld
Het is belangrijk om voorafgaand aan de ontwikkeling van een podcast eerst goed de behoeften in kaart te brengen. Bij het ontwikkelen van de podcast ‘Veerkracht’ hebben de makers de doelgroep daarom vooraf op verschillende manieren om input gevraagd. Zo is er een enquête onder jeugdprofessionals afgenomen en zijn er groepsgesprekken met jongerenwerkers en onderwijzers gevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de thematiek van radicalisering en extremisme door jeugdprofessionals als lastig thema kan worden ervaren. Veel jeugdprofessionals gaven aan behoefte te hebben aan mogelijkheden voor reflectie op de vraag: hoe pedagogisch om te gaan met jongeren die uiting geven aan extreme idealen? Waarbij het niet alleen gaat om de kwestie wat te zeggen of doen, maar vooral ook hoe je wat zegt of doet.

Oefening
Wie zou je kunnen bevragen om je eigen perspectief te verdiepen of verbreden?
[ANSWER BOX]

Formuleer enkele open vragen die je kunnen helpen een breder perspectief te krijgen op wat er speelt.
[ANSWER BOX]

Hoe ga je het gesprek met deze personen voeren? Hoe ga je het gesprek open aan en geef je ruimte aan het verhaal van de ander (en)? 
[ANSWER BOX]