Onderwerp 4: Het bepalen van je doelen

De informatie die je tot nu toe tijdens de planningsfase hebt verzameld stelt je in staat om redelijke doelen en doelstellingen te formuleren voor jouw podcast. Doelen en doelstellingen helpen je richting te geven aan je inspanning en handelen.

Doelen bieden een meer algemeen kader voor wat je met je podcast wilt bereiken. Ze schetsen – vaak in meer abstracte bewoordingen – een gewenste eindtoestand. Ze zijn in grote mate bepalend voor de focus en inhoud van je podcast. Zo vraagt het doel om het gesprek te openen met jongeren over een lastig onderwerp om een heel andere podcast dan het doel best practices met professionals te delen rondom het voeren van lastige gesprekken.

Doelstellingen beschrijven meer de concrete resultaten die je wilt behalen om het gewenste eindresultaat te realiseren en kunnen je helpen om te bepalen of je de beoogde doelen hebt bereikt. Een goede doelstelling is duidelijk en specifiek met betrekking tot wat er bereikt dient te worden. Ze bevatten criteria die je kunnen helpen te bepalen of je binnen de gewenste periode vooruitgang boekt. Natuurlijk is het ook van belang dat doelstellingen haalbaar zijn. Blik daarom bij het opstellen nog eens terug op je doelpubliek, hetgeen je bespreekbaar wilt maken, en welke middelen je daarvoor tot je beschikking hebt.

Tot slot, is het van belang dat zowel jijzelf als andere betrokkenen zich in de geformuleerde doelstellingen (en breder: de podcastplannen) kunnen vinden. Als er ook draagvlak binnen de doelgroep is voor wat je wilt bereiken, kan dat een vruchtbare bodem vormen voor het aangaan van het gesprek.

Kortom, idealiter zijn doelstellingen SMART geformuleerd. Dat wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.10

Oefening

Formuleer op basis van je verzamelde informatie het doel van je podcast en twee doelstellingen. Maak de doelstellingen SMART.

[ANSWER BOX]